11. julij — svetovni dan prebivalstva

12. 7. 2022

Prebivalstvo, katerega svetovni dan zaznamujemo 11. julija, je skupnost ljudi, ki živijo na nekem območju in tvorijo etničnorasno ali narodno enoto ali jih veže kaka druga skupna lastnost. 

Vpogled v zgodovino prebivalstva ponujajo matične knjige, ki so lahko pokazatelj različnih družbenih vidikov v daljšem časovnem obdobju na določenem območju. 

V obdobju 1850–1918 se je v Krškem  rodilo 1412 otrok. Posebnost Krškega v primerjavi z večino mest na Slovenskem v tistem času je upadanje števila rojstev. Analiza poklicev očetov, vpisanih v rojstnih matičnih knjigah župnije Krško, je izrisala podobo krškega prebivalstva, ki je imelo predvsem uradniški in obrtniški, precej manj pa trgovski in kmečki značaj. Glavni vzrok se skriva v krizi mestnega gospodarstva in zmanjševanju števila obrtnikov. Na njihov upad je vplivala izgradnja železnice med Zidanim Mostom in Zagrebom (1862) na nasprotnem bregu Save in s tem povezane preusmeritve prometa in trgovine na sosednji štajerski Videm, propad splavarstva in od njega odvisnih obrti ter odsotnost industrijskih obratov, za katere na mestnem območju, utesnjenem med Trško goro in Savo, ni bilo prostora. Še večje demografsko in gmotno nazadovanje je preprečila okoliščina, da je bilo Krško že tedaj pomembno upravno, sodno, cerkveno, izobraževalno in zdravstveno središče, kar je k naselitvi v mesto privabilo prišleke in se je število prebivalstva kljub vsemu rahlo povečalo. 

Pripravila: Karla Pacek

 Fotografije: Pacek, K. (2017). Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči rojstnih matičnih knjig. Krško: Kulturni dom Krško. Foto: Anita Radkovič.Rojstna matična knjiga iz leta 1901 (NŠAL, Prepisi matičnih knjig, Krško, R 1835–1915). Foto: Karla Pacek. Fotografijo hrani: Karla Pacek.Graf števila rojstev po desetletjih 1850–1918. Viri in literatura:NŠAL, Prepisi matičnih knjig, Krško, R 1835–1915.Pacek, K. (2017). Ko spregovorijo matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči rojstnih matičnih knjig. Krško: Kulturni dom Krško. Wikipedia. (10. 7. 2022). Prebivalstvo. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Prebivalstvo 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)